سرور کلود آلمان - فنلاند

Intel Xeon Gold , AMD EPYC 2nd Gen , DDR4 , NVME RAID 10 , CEPH , DDOS Protected , 100% Uptime

CX11
 • 1vCPU ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 20GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 120,000 تومان ماهیانه
 • 5,000 تومان روزانه
CPX11
 • 2vCPU ( AMD EPYC 2nd Gen ) CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 40GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 160,000 تومان ماهیانه
 • 6,000 تومان روزانه
CX21
 • 2vCPU ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 40GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 200,000 تومان ماهیانه
 • 7,000 تومان روزانه
CPX21
 • 3vCPU ( AMD EPYC 2nd Gen ) CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 80GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 240,000 تومان ماهیانه
 • 9,000 تومان روزانه
CX31
 • 2vCPU ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 80GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 310,000 تومان ماهیانه
 • 11,000 تومان روزانه
CPX31
 • 4vCPU ( AMD EPYC 2nd Gen ) CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 160GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 400,000 تومان ماهیانه
 • 15,000 تومان روزانه
CX41
 • 4vCPU ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 160GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 520,000 تومان ماهیانه
 • 18,000 تومان روزانه
CPX41
 • 8vCPU ( AMD EPYC 2nd Gen ) CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 240GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 740,000 تومان ماهیانه
 • 25,000 تومان روزانه
CX51
 • 8vCPU ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 240GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 840,000 تومان ماهیانه
 • 30,000 تومان روزانه
CPX51
 • 16vCPU ( AMD EPYC 2nd Gen ) CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 360GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 1,400,000 تومان ماهیانه
 • 50,000 تومان روزانه
CCX11
 • 2vCPU Dedicated ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 80GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 560,000 تومان ماهیانه
 • 19,000 تومان روزانه
CCX21
 • 4vCPU Dedicated ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 160GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 980,000 تومان ماهیانه
 • 35,000 تومان روزانه
CCX31
 • 8vCPU Dedicated ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 240GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 1,960,000 تومان ماهیانه
 • 66,000 تومان روزانه
CCX41
 • 16vCPU Dedicated ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 360GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 3,500,000 تومان ماهیانه
 • 116,000 تومان روزانه
CCX51
 • 32vCPU Dedicated ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 128GB DDR4 RAM
 • 600GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
 • 6,750,000 تومان ماهیانه
 • 225,000 تومان روزانه