سرور کلود آلمان - فنلاند

Intel Xeon Gold , AMD EPYC 2nd Gen , DDR4 , NVME RAID 10 , CEPH , DDOS Protected , 100% Uptime

CCX11
 • 2vCPU Dedicated ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 80GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
CCX21
 • 4vCPU Dedicated ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 160GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
CCX31
 • 8vCPU Dedicated ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 32GB DDR4 RAM
 • 240GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
CCX41
 • 16vCPU Dedicated ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 64GB DDR4 RAM
 • 360GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic
CCX51
 • 32vCPU Dedicated ( Intel Xeon Gold ) CPU
 • 128GB DDR4 RAM
 • 600GB NVMe Disk
 • 10Gbps Bandwidth
 • 20TB Free Traffic